Zascrolluj nahoru
Email  xzone@xzone.cz   Telefon 415 652 090 (8:00 - 16:00)

INFORMACE O ZBOŽÍ

Dreamfall: The Longest Journey

Dreamfall: The Longest Journey

Kód: 11706
Cena: 199 Kč
Nákupem získáte 7 kreditů
Dostupnost zboží:
Online obchod: vyprodáno

Lokalizace: České titulky

POPIS

Dreamfall není tradi?ním pokra?ováním p?vodní hry (The Longest Journey). Jist?, hlavní hrdinka April chyb?t rozhodn? nebude, stejn? jako se d?j bude odehrávat vesm?s ve stejném sv?t?, dotýkat mnoha známých témat a rovn?ž n?které další postavi?ky vám budou pov?domé... P?jde však o zcela nový p?íb?h, s novými zápletkami a zvraty. Tentokrát p?jde vlastn? o t?i r?zná dobrodružství, nebo? zde budou t?i hlavní postavy - Zoe, April a Kiam. Další zásadní rozdíl je zcela zjevný už p?i pohledu na obrázky. Hra totiž bude ve 3D. S tím je spjato samoz?ejm? zcela odlišné ovládací schéma a v neposlední ?ad? i to, že DreamFall bude oproti svému p?edch?dci lehce ak?n?jší. Krom? toho, zám?rem vývojá?? je, aby byl hrá? maximáln? pono?en do d?ní na obrazovce a z toho d?vodu na ní neuvidíte ani náznak jakéhokoliv interface. Vše je obhospoda?eno tla?ítky myši a klávesami. To znamená, že zatímco d?íve jste hledali náznak dalšího postupu opatrným p?ejížd?ním kurzoru myši doufaje, že se na n?jakém objektu zm?ní a nazna?í n?jakou akci, tentokrát bude pro tento ú?el vy?len?na zvláštní funkce perspektivy pohledu. To, kam hrá? práv? kouká, bude zna?it kužel úhlu pohledu, ve kterém p?ípadn? odhalíte možná další vodítka ?i akce. Zam??ením pozornosti na dvojici mluvících lidí budete nap?íklad moci také vyslechnout jejich rozhovor. Jedním z d?ležitých aspekt? hry je možnost volby. B?hem hraní narazíte na ?adu situací vyžadujících n?jaké rozhodnutí. A to se pak odrazí na dalším postupu. P?esto je t?eba ?íci, že p?íb?h hry je lineární. Hra je v ?eštin?.

Minimální konfigurace

 
KONFIGURACE BUDE ZADÁNA, AŽ BUDE ZNÁMA OD DISTRIBUTORA HRY.
TOP HRY